Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Ο τρέχων νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων, Ν4495/17, αντικαθιστά τους δύο προηγούμενους, Ν4014/11 και Ν4178/13, με κάποιες μειώσεις στον υπολογισμό προστίμων και σύμφωνα με αυτόν, τακτοποιούνται αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ολοκληρωθεί πριν την 28.07.2011.

Η δήλωση αυθαιρέτων γίνεται από εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη μηχανικό μέσω του συστήματος του ΤΕΕ, χωρίς να εμπλέκεται πλέον στη διαδικασία οποιαδήποτε πολεοδομική αρχή.

Η διαδικασία που απαιτείται για να γίνει η τακτοποίηση αυθαιρέτων περιλαμβάνει:
• Συλλογή στοιχείων για το ακίνητο (οικοδομική άδεια, κατόψεις, τακτοποιήσεις/νομιμοποιήσεις με παλιότερους νόμους).
• Συλλογή στοιχείων ιδιοκτητών (ταυτότητα, Ε9).
• Αυτοψία από το μηχανικό και αποτύπωση των αυθαίρετων κατασκευών.
• Υπολογισμός προστίμου από το μηχανικό, ενημέρωση για τους τρόπους πληρωμής αυτού, έκδοση εντολών πληρωμής μέσω του συστήματος του ΤΕΕ.
• Πληρωμή παράβολου από τον ιδιοκτήτη. Το παράβολο συμψηφίζεται με το συνολικό πρόστιμο που προκύπτει και με την πληρωμή του γίνεται και η επίσημη ένταξη της δήλωσης στο νόμο.
• Πληρωμή του υπόλοιπου προστίμου από τον ιδιοκτήτη.
• Παράδοση από το μηχανικό της δήλωσης και των σχεδίων που τη συνοδεύουν.

Ο υπολογισμός προστίμου γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), λαμβάνοντας υπόψιν όχι μόνον το εμβαδό και το πλήθος των αυθαίρετων κατασκευών, αλλά και στοιχεία όπως η παλαιότητα του κτιρίου, η ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας, η τιμή ζώνης της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και άλλα.

Η ομάδα της ΜΕΝΤΩΡ ΕΠΕ ενημερώνεται διαρκώς για τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, ώστε να δώσει λύση ακόμα και στις πιο περίπλοκες περιπτώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων. Επικοινωνήστε μαζί μας για μία πιο λεπτομερή ενημέρωση.

Βεβαιώσεις νομιμότητας Ν4495/17 για μεταβιβάσεις
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο, απαιτείται βεβαίωση μηχανικού η οποία βεβαιώνει πως στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή, εάν υπάρχουν, ότι αυτές είναι τακτοποιημένες/νομιμοποιημένες με κάποιον από τους νόμους 1337/83, 3843/10, 4178/13 ή Ν4495/17.

Για την έκδοση βεβαίωσης γίνεται αυτοψία από το μηχανικό, ο οποίος διαπιστώνει την ύπαρξη ή μη αυθαιρεσιών, συγκρίνοντας την υπάρχουσα κατάσταση με την οικοδομική άδεια και όλες τις τακτοποιήσεις, αν έχουν γίνει. Στη συνέχεια, γίνεται εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα του ΤΕΕ, έκδοση της βεβαίωσης και παράδοση στον ιδιοκτήτη.

Η βεβαίωση έχει ισχύ δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.